De seculiere overval op religieuze minderheden.

De Haagse Lente is een feit. In april 2011 hebben de seculiere partijen in de Tweede Kamer een monsterverbond gesloten. Een coalitie met het doel om Jodendom en Islam hun plaats te wijzen. Er is een politieke meerderheid in de Tweede Kamer voor een verbod op onverdoofd slachten. Het moet volgens de seculiere partijen afgelopen zijn met de halalslacht en de sjechita.

De linkse en rechtse seculiere partijen hebben elkaar gevonden in een al jaren sluimerend heet hangijzer: de begrenzing tussen Kerk en Staat. De herijking van deze relatie staat nu – toch vrij onverwacht – hoog op de politieke agenda. Er moet blijkbaar op dit terrein een daad worden gesteld vinden alle partijen, behalve de christelijke. Die daad is het verbieden van wat als uitwas van de georganiseerde religie wordt gezien.

Een ding is zeker: het christendom is geen doelwit van het seculiere monsterverbond. Het christendom is al eeuwenlang verankerd in de Nederlandse samenleving en wordt door seculiere politici niet gezien als bedreiging. Voor de mainstream binnen protestantisme en katholicisme komt de religie neer op algemene maatschappelijke betrokkenheid vanuit Bijbelse inspiratie. Het christendom aanpakken om de grenzen tussen Kerk en Staat op te schuiven? Nee, zo ver gaat de seculiere bevlogenheid niet. Er zijn makkelijker prooien denkbaar.

Die prooien zijn al in huis: enkele duizenden orthodoxe Joden en een veel grotere groep traditionele Moslims. Al met al duidelijk identificeerbare religieuze minderheden met enkele opvallende gebruiken. Die relatief kleine groeperingen kunnen in de ogen van seculiere politici makkelijk worden aangepakt zonder al te grote politieke en maatschappelijke schade.

Het denken dat ten grondslag ligt aan het seculiere monsterverbond is arrogant en in essentie minachtend tegenover religie. Het beschouwt religie als een wonderlijk en primitief tijdverdrijf. Een bezigheid van mensen die geloven in sprookjes. Godsdienst als maladie imaginaire. Zolang de godsdienst binnen de muren van het Godshuis en gezin blijft, is er geen probleem voor de seculiere politicus. Maar godsdienst blijft een verzonnen verhaal. En op verhaaltjes bouwen we geen samenleving, vindt de seculiere politicus.

Ik voorzie dat de Haagse Lente een vervolg zal krijgen. De kleinste religieuze groepering die op de korrel wordt genomen is daarbij het meest kwetsbaar. Na het verbod op het onverdoofd slachten zal een logische vervolgstap zijn een verbod op de invoer van koosjer en halalvlees in Nederland.

Daarna zal er een volgende mijlpaal worden geslagen. Binnen enkele jaren zal er een voorstel komen om de besnijdenis van jongetjes om religieuze redenen aan banden te leggen of te verbieden. Misschien zal de handeling zelfs strafbaar worden gesteld. Dat de mannelijke besnijdenis een daad is die de Joodse en Islamitische identiteit voor een belangrijk deel bepaalt, is voor het seculiere denken niet interessant.

Dat met deze maatregelen de Joodse en de Islamitische godsdienstbeleving direct in het hart wordt getroffen, neemt de seculiere politicus op de koop toe. Voor hem betekent een verbod op onverdoofd slachten en op besnijdenis een daad van beschaving, culturele verheffing en rechtvaardigheid. Daarmee miskent hij de religieuze betekenis van deze gebruiken. Sterker nog, de seculiere politicus lijkt het gerechtvaardigd te vinden dat de politiek bepaalt welke aspecten van religie zijn toegestaan en welke niet.

Ik weet niet of de seculiere politici beseffen wat voor gevaarlijk spel zij spelen. Voor de orthodoxe en traditionele gelovige is godsdienst helemaal geen tijdverdrijf, maar daadwerkelijk een manier van leven. Bij dat leven horen gebruiken die an sich niet op rationele gronden zijn te rechtvaardigen. Een discussie in rationele termen over het nut en de aanvaardbaarheid van die gebruiken verliest de gelovige dus altijd. Die strijd is oneerlijk en bij voorbaat al in het nadeel van de gelovige beslecht.

De seculiere politicus zou zich moeten realiseren dat religieuze gebruiken niet alleen de religieuze identiteit van de gelovige bepalen, maar ook zijn persoonlijke identiteit. Botweg verbieden van die gebruiken betekent dus niet alleen dat de gelovige het recht wordt ontzegd zijn geloof te beleven. De gelovige wordt tegelijkertijd ook een deel van zijn persoonlijke identiteit ontnomen. Hij kan zich als uiterste consequentie gedwongen voelen tot “onderduiken” of emigreren. Want geloofsbeleving laat zich uiteindelijk niet onderdrukken, zoveel heeft de geschiedenis wel geleerd.

De politiek zou zich niet op deze wijze via wetgeving in geloofszaken moeten mengen. Als de politiek vindt dat bepaalde religieuze gebruiken controversieel zijn, zou zij daarover in gesprek moeten gaan met de betrokken religieuze groepering. Dat is fatsoenlijk en dat is constructief. Dat is een prijzenswaardige Nederlandse traditie. De politiek zou eerst de dialoog moeten zoeken als zij bepaalde praktijken wil tegengaan of aan voorwaarden verbinden.

Als het niet lukt te komen tot een gezamenlijke oplossing, kan altijd nog het oordeel van de rechter worden gevraagd. Dat is de weg die in de Grondwet is voorzien. Dat is de weg die al sinds jaar en dag wordt gevolgd als het gaat om het bepalen van de grenzen tussen Kerk en Staat in concrete gevallen.

Het herijken van de grenzen tussen Kerk en Staat mag niet simpelweg betekenen het opleggen van de wil van de meerderheid aan de minderheid. Minderheden worden in de Nederlandse politieke traditie namelijk van oudsher serieus genomen en gerespecteerd. Het is de goede gewoonte dat in onze polder met minderheden wordt gesproken en overlegd. Dit geldt ook voor religieuze minderheden.

Het is zeker niet de goede gewoonte dat er overvaltactieken worden gehanteerd uit politiek opportunisme. Zonder enige vorm van vooroverleg met de belanghebbenden. Pas tijdens de Kamerbehandeling van het wetsvoorstel inzake onverdoofd slachten werd er op de valreep nog een formeel overleg met de Joodse – en Moslimgemeenschap toegezegd. Duidelijk is dat dit niet meer dan een verplicht ritueel zal zijn.

De stellingen zijn al betrokken en de toon is gezet. Zonder gezichtsverlies kan de Tweede Kamer niet meer terugkomen op het besluit. En gezichtsverlies is dodelijk voor politici. Misschien dat de Eerste Kamer nog het gezonde politieke verstand weet terug te vinden.

Ik vind deze Haagse Lente bijzonder kil en on-Nederlands. Ik hoop oprecht dat religieuze groeperingen door seculiere politici nu en in de toekomst in hun waarde worden gelaten. Godsdienst is geen spelletje waarvan je de spelregels bij wet kan veranderen.

13 comments

 1. Beste Asher ben Avraham,

  Ieder mens op aarde gelooft, want iedereen gaat in zijn denken uit van vooronderstellingen, die niet bewezen kunnen worden. Moslims denken/geloven, dat Allah heeft gesproken tegen Mo. Joden denken/geloven, dat de Eeuwige heeft gesproken tegen Moshè. Christenen denken/geloven, dat Rome het leergezag heeft overgenomen van het Jodendom (het laatste is een feit…)
  Aan seculieren behoren we te vragen wat hun vooronderstellingen zijn. Zodoende wordt duidelijk wat hun geloof is. En dat geloof botst heftig met het geloof van orthodoxe Joden. Ten diepste is die botsing een godsdienstoorlog. Welke God dienen we ?
  Is het Allah, die we kunnen duiden als de duivel, omdat Allah het moorden, liegen, stelen, bedriegen (taqiya) niet alleen sanctioneert, maar zelfs stimuleert ?
  Of is het de levende God van Israel, die al bijna 3500 jaar Zijn beloften jegens het Joodse Volk nakomt ?
  De Jodenman Yashua (Grieks : jesus) wees in zijn tijd ook heel sterk op die onverwoestbare Belofte.
  Ná zijn opstanding uit de dood werden zijn verhalen alleen maar geloofwaardiger.
  De seculieren blijken ten diepste verbonden te zijn met de voormalige aartsengel Lucifer, die zich voordoet als een Engel des Lichts en zich verkoopt in de theorie van de “Verlichting”.
  Seculieren en moslims blijken ten diepste met elkaar verbonden te zijn, vandaar het succes van de opmars van de Islam in Europa.
  Graag hoor ik nader van je.

  Met vriendelijke groet,

  Shalom,

  Hans Holtrop, christenzionist

  holtrophans@gmail.com

 2. Tsjonge, wat een slecht en verongelijkt stukkie, Asher.
  Ik heb nu geen tijd om er diep op in te gaan, maar de tweede zin bleef me al in de strot steken:

  “Een coalitie met het doel om Jodendom en Islam hun plaats te wijzen.”

  Ja, ga vooral een monsterverbond aan met de islam, dat is in elk geval perverser dan een monsterverbond tussen de seculiere partijen.

  Toch even heel kort: wat mij betreft, als het op het vermoorden van levende wezens aan komt, geldt als criterium: alles wat een zenuwstelsel heeft dient gelijk behandeld te worden. Dus op dit punt, van het lichamelijke lijden, is voor mij het dier gelijk aan een mens.

  En voorts dien je geen onomkeerbare lichamelijke verminkingen bij kinderen aan te brengen zolang ze onmondig zijn. Het is al erg genoeg dat we de geestelijke trauma’s die ouders aanbrengen moeilijk kunnen traceren en voorkomen.

  • Dank voor je openhartige mening zoals je die meestal geeft. Ik pleit niet voor een monsterverbond met de islam en verongelijktheid kan ik niet in het stuk terugvinden. Ik pleit wel voor een zorgvuldiger procedure met hoor en wederhoor dan nu is gevolgd.

   • Ja, kijk Asher, je kunt me met dat “openhartige mening zoals je die meestal geeft” wel subtiel wegzetten als een grofstoffelijk en naïef tiep, maar je gaat niet in op wat ik zeg.

    Je wilt een “zorgvuldiger procedure met hoor en wederhoor”, dus begin maar eens met een antwoord te formuleren op wat ik inhoudelijk beweer:

    1)Op het punt van lichamelijk lijden is alles wat een zenuwstelsel heeft gelijk en dus heeft het dier daar dezelfde rechten als een mens. Nu weet ik dat koosjer slachten een echt vak is, dat geloof ik zelfs rabbinale status geeft. Ik neem zonder meer aan dat Joden gemiddeld veel zorgvuldiger en vakkundiger slachten dan moslims, bij wie het vaak door amateurs gebeurt. En ik geloof best dat er onderzoeken zijn, waaruit naar voren komt dat het dier bij koosjer slachten minimaal lijdt. Maar er zijn natuurlijk in de geschiedenis wel meer wetenschappelijke onderzoeken geweest die in later jaren bijgesteld werden. Dus ik zou in het geval van doodsangst en pijn bij het dier het zekere voor het onzekere nemen en ook de koosjere slacht voortaan verdoofd doen. Joden zijn natuurlijk soms “wettisch”, maar ik heb ook wel eens gehoord – ja ik heb het ook maar van horen zeggen – dat hun cultuur ook nogal nieuwsgierig bevragend is en bepaald niet vastgebakken aan irrationele en misschien wel wrede gebruiken alleen om reden dat ze zo oer zijn. Dus . . .

    2) Wat is er tegen om met jongetjes besnijden te wachten tot hun 18e?

    3)De bio-industrie moet met nog met voorrang op het halal en koosjer slachten aangepakt worden. Maar het religieuze slachten is wel een mooi breekijzer om het aan te kaarten, als u mij de kromme beeldspraak wilt vergeven.

 3. Beste Asher,
  De God van Abraham,Isaak en Jacob is zoals in de Tora beschreven en in de hele Bijbel: liefde, rechtvaardigheid, wijsheid, almacht, vergeving, chesed ve hemed. En Hij heeft alle volken lief, Dt. 33:3

  De koranbeschrijving van ene “Allah” is totaal anders, die is vol haat tegen alle niet-moslims, Ubermenschen vs. Untermenschen, soera 98 en deze afgod onderdrukt, discrimineert, martelt niet-moslims voor eeuwig in een afschuwelijk hel, martelt moslims net zo lang in die zelfde hel tot ze naar zijn willekeur genoeg hebben geboet voor alle overtredingen tegen koran/sharia/ahadit.

  [ingekort door ABA]
  In deze discussie moet dus eerst het grote verschil duidelijk zijn tussen de God van Abraham, Isaak en Israel vs. de afgoden.
  Oftewel tussen Bijbel en koran.

  Mbt. de christenen: als kerkelijke organisaties zijn ze in hun antisemitische vervangingstheologie sinds 325 na Chr. enorm verdwaald en hebben een Europese variant gecreeerd op het Joodse geloof, zoals Yeshua leerde(Jezus zoals Hij was als Joodse man, die de Tora volledig hield!)

  [ingekort door ABA]

  Men laat deze grote groep politiek correcte christelijke gelovigen nog ongemoeid, omdat onze samenleving is gebaseerd op de christelijke waarden, die overigens helemaal op de Tora terug gaan, maar naar eigen idee veranderd, zoals gezegd.
  De meerderheid waardeert die waarden, dus dat laat men zo.
  En moslims laat men ook uiteindelijk hun gang gaan, let maar op, bang als men is voor herrie in de tent met de islamwereld.
  Maar inderdaad, Joden als de kleinste minderheid via de PvdDieren het verbod van kosher slachten opleggen, dat dan wel.
  Manfred Gerstenfeld zei het treffend: “het dier wordt in toenemende mate gewaardeerd/vereerd en de Jood wordt steeds meer gediscrimineerd on ondergewaardeerd.”
  Ik deel je protest en zal er meer van laten horen op mijn website.
  Kosher slachten is zeer verantwoord, waar hebben die hypocrieten het over met megastallen en kippenbatterijen!

  En moslims met hun ondeskundige “halal” priveslachtpartijen in schuurtjes, op balkons, op straat te vergelijken met de deskundige koshere slacht slaat al helemaal nergens op.
  Bovendien wordt bij zo’n islamslachtpartij ook nog de koranafgod Allah aangeroepen en dat soort demonische verontreiniging krijgt de eter van halalvlees gelijk gratis mee.

  Als de seculiere staat zich dan toch met religie wenst te bemoeien, laat men dan alle systemen/ismen/relies verbieden, die in feite totalitaire systemen zijn.

  [ingekort door ABA]

  Shalom,
  chaq Pesach sameach,
  Ben Kok (joods-chr. pastor)
  http://www.tora-yeshua.nl

 4. “Een ding is zeker: het christendom is geen doelwit van het seculiere monsterverbond.”

  Hiermee zit je er toch naast. Wat te denken van de vervolging van de SGP die dankzij PHD nog een beetje meevalt. Nog te zwijgen over de weigerambtenaren etc.

  • De aanpak in het “slachtdossier” (en wat er waarschijnlijk nog komen gaat) is bijzonder ingrijpend voor Joden en Moslims en grijpt diep in het dagelijks leven in. De aanval komt van een brede politieke coalitie en niet van een particuliere organisatie zoals t.a.v. het vrouwenstandpunt van de SGP. De weigerambtenaren betreffen een heel kleine groep en een heel beperkte aantal gevallen..

 5. Jammer Asher, dat je volgens mij seculier verward met atheistisch. Juist dankzij seculariteit kunnen verschillende religies naast elkaar bestaan, zonder elkaar te willen overheersen.

 6. Beste Asher,

  Ik begrijp je geirriteerdheid, maar overdrijf je niet een beetje ?
  Je schrijft:”Een coalitie met het doel om Jodendom en Islam hun plaats te wijzen. “. DAT beoordeel ik toch anders.
  Ik weet dat het ritueel slachten gevoelig ligt. Ik weet ook dat dit onder de Joodse gemeenschap zorgvuldig gebeurt en in deskundige handen ligt in Amsterdam. Ik weet ook dat het slechts om een paar duizend dieren gaat per jaar, niet te vergelijken met de massale halal slacht die de in Nederland verblijvende moslims toepassen.
  Maar je kunt nu eenmaal niet de ene religieuze groep toestaan het ritueel slachten te blijven toepassen en dat voor de andere verbieden.
  Daarom pleit ik er ook steeds voor om religie en politiek totaal van elkaar te scheiden. Er komt alleen maar narigheid van.

 7. Beste Asher, onderstaand stuur ik je mijn ingezonden brief op de site van christenen voor Israël, waar handtekeningen worden verzameld onder een petitie die zich uitspreekt tegen het verbod op de koosjere slacht.
  Ik hoop dat ik nergens iets heb geschreven dat je zou kunnen krenken. Ik heb het vanuit mijn hart geschreven dat klopt voor de Joden, waar ter wereld ze zij zich ook bevinden. Ik hoop dat het je bemoedigt te weten dat er in Nederland ook echt nog wel mensen zijn die het vreselijk vinden wat er nu gebeurt/aan het gebeuren is….

  Ik ben altijd weer verbaasd of moet ik zeggen ‘ontzet’ als ik lees hoe het politieke spel wordt gespeeld. Ik bedoel, dat de PVD zich richt op de slacht bij de minderheden, omdat de zgn “reguliere”slacht niet aan te pakken is.
  Het lijkt allemaal zo slim, maar laten we de zaak eens geestelijk bekijken.

  Ik denk aan de verzuchting in de bijbel “hebben zij dan geen kennis, dat zij mijn volk eten alsof het brood is”.

  Ik geloof niet dat er sprake is van bewuste antisemitistisc he handelingen (daarbij ben ik me ervan bewust dat ik naïef ben in veel zaken), maar ik besef wel dat als een mens zich niet laat leiden door de God van de bijbel, hij wordt geleid door de overste van deze wereld (satan). Daar waar de PVD meent een goede strijd te strijden voor de dieren, worden ze feitelijk ingezet bij het duivelse plan dat zich immer keert tegen het volk dat God Zich verkoos.
  Anderzijds mogen we ook weten, dat God de werken van Zijn handen niet laat varen. Ik wil wijzen op de teksten die slaan op het terugbrengen van Gods volk naar Israël. Eerst zullen ze erop handen heen worden gedragen door de volken, maar daarna zullen ze uit de landen worden opgejaagd naar Israël. Dus wat satan ten kwade bedoelt, wordt door God gebruikt om Zijn volk terug te brengen in Israël.Kennelijk zijn we bij de tijd aangeland van het jagen. Wee Nederland als ze de Joden opjagen, want wie aan Gods oogappel komt, komt aan Hem. Laten we bidden dat God de ogen opent van hen die de besluiten nemen en dat zij zich willen laten leren.
  Het is nog niet te laat…

  Ik hoop dat Nederland het land is, dat de Joden op de schouders wil dragen naar Israël als zij dat wensen, in plaats van hen op te jagen naar Israël.
  Dat betekent mijns inziens dus, dat zij zich bekeren van hun verbod op de koosjere slacht. Ik hoop dat velen met mij willen meebidden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s